HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


2- Münazara ve Münakaşalar:
Bu devrin hususiyetlerinden biri de çok yaygın hale gelen ilmî münakaşa ve münazaralardır.
Danışma İslâm'ın emridir. Bu bazan fikirlerin ve görüşlerin çatışmasına, çarpışmasına da sebep olur. Ancak maksat hakikatın aydınlığa kavuşturulması olunca bu da meşrûdur, faydalıdır. Müctehid imamlar devrinde onların veya talebelerinin arasında da ilmî tartışmalar olmuştur. Fakat onlar mezhebe değil, ilme ve gerçeğe bağlı oldukları için buldukları yerde gerçeğe tâbi olmuşlardır. Ayrıca münazaralar fazla yaygın da değildir.
Halbuki tetkik ettiğimiz devirde mezheblere mensup âlimler arasındaki münazaraların hem gayesi değişmiş hem de çok yaygın hale gelmiştir.
a) Gayesi değişmiştir: O devri yaşamış, münazaralara katılmış sonra da onu terketmiş bulunan Gazzâlî'nin açıklamasına göre yapılan münazaraların gayesi nüfuz kazanmak, bilgili görünmek, mezhebin propagandasını yapmak, idarecilerin arzularını tatmin etmek gibi hususlardır.(10)
b) Aşırı derecede yayılmıştır: Başta Irak ve Horasan olmak üzere hiç bir büyük merkez yoktur ki orada iki büyük âlim arasında münazara yapılmamış bulunsun.(11)
Bu münazaraların bir düzen içinde yürümesi için yeni bir bilgi dalı daha doğmuş (ilmu-âdâbi'l-bahs, ilmu'l-cedel) ve bu mevzûa ait kitaplar yazılmıştır.


10. İhyâ, C. II, s. 49 vd.
11. el-Muktedî bi-emrillah (467/1075-487/1094), devrinin büyük şâfiî âlimi Ebû-İshak eş-Şirâzî'yi Selçuklu Hükümdarı Melikşah'a -bazı işler için- gönderdiğinde Nisâbur'da İmamu'l-Haremeyn ile yaptığı münazaraları İbn es-Sübkî bize tafsilâtıyle aktarmıştır; C. V, s. 209-218. Ayrıca bak. İbn el-Esîr, el-Kâmil, Beyrut, 1966, C. X, s. 125 vd. Yine bu devirde şâfiî Ebu't Tayyib et-Taberî ile hanefî Ebu'l-Hasen et-Tâlkânî arasında (Bağdad'da) ve aynı şâfiî âlim ile hanefî Ebu'l-Hasen el-Kudûrî arasında geçen uzun münazaralar için bak. İbn es-Sübkî, age., c. V, s. 12-50.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler